หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการ | ธรรมะจากถ้ำเต่า | เผยแผ่ธรรมะ  | Blog บทความ |ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
     


          มูลนิธิ ดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ข้อมูลองค์กร
มูลนิธิสาธารณกุศล (เลขที่ 362)

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส บำรุงศาสนา สมทบทุนการรักษาผ่าตัด การศึกษา

ปีที่ก่อตั้ง:  2531

แนะนำองค์กร : ศัลยแพทย์ตกแต่งกลุ่มหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมาย และอุดมการณ์เดียวกันได้รวมตัวกันออกบริการรักษา และผ่าตัดบรรเทาความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ก้อนเนื้องอก ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ที่สามารถแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่งและสามารถรักษาผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลตามพื้นที่ นั้นๆ ในช่วงต้น กลุ่มศัลยแพทย์ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ พร้อมกับคณะแพทย์มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ต่อมาเมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษามากขึ้น จึงได้แยกออกมาดำเนินการในนามของมูลนิธิดวงแก้ว

วัตถุประสงค์ขององค์กร

มูลนิธิได้ตั้งวัตถุ ประสงค์หลักไว้ 3 ประการ คือ

            1. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ โดยการป้องกัน การบำบัดรักษาแก้ไข และหาทางให้โอกาสเขาเหล่านั้นเข้าร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

            2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

            3. เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการจัดอบรมปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนต่างๆ เช่น จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซีดี ฯลฯ

รูปแบบกิจกรรม/การทำ งานของเรา

โครงการหลักของมูลนิธิดวงแก้ว
            1. โครงการต่อต้านความพิการในชนบท ช่วยรักษาผ่าตัดผู้ป่วยพิการ ณ รพ.ในชนบท
            2. โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์/รร.ในฝัน ช่วยสานฝันของเด็กๆ ในชนบท
            3. โครงการส่งเสริมงานวิจัย/การศึกษาของแพทย์ใน ชนบทส่งเสริมงานทางการแพทย์ที่มีประโยชน์
และแพทย์ที่เสียสละ ในชนบท
            4. โครงการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติธรรมดูแลปกป้อง

รักษาพระพุทธศาสนา

กิจกรรมหลัก
            1. สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
            2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผ่าตัดผู้ด้อยโอกาสในชนบททั้งในและต่างประเทศ
            3. เปิดสอนพระไตรปิฏก " ธรรมจากพระโอษฐ์ "
            4. จัดค่ายเยาวชน "เด็กไทยยิ้มสวยเสียงใส" "สุขใจวัยใส"
            5. รร.ในฝันช่วยเหลือการศึกษาเด็กในชนบท
            6. ช่วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับแพทยสภาละแพทย์นานาชาติ

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

หมวดหมู่องค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • การศึกษา
 • ศาสนา
 • สุขภาพและการแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย/เป้า หมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพอนามัย
 • ด้านศาสนา

ทรัพยากรการทำงานที่ เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่อง นุ่งห่ม
 • ผู้ร่วมกิจกรรมและสนับ สนุน
 • อื่นๆ
     
     
     

บัญชีรายรับ/จ่ายของมูลนิธิ ปี พ.ศ. 2562

     
     

บัญชีรายรับ/จ่ายของมูลนิธิ ปี พ.ศ. 2560

   

 

     

บัญชีรายรับ/จ่ายของมูลนิธิ ปี พ.ศ. 2559

       
บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วม บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท

    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook