โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   

คลิกที่รูป

 

 

หลักการและเหตุผล

1. ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่มีต่อมูลนิธิดวงแก้ว ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตากรุณารับมูลนิธิดวงแก้วไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้ประทานการสนับสนุนช่วยเหลือ และคำแนะนำอันทรงคุณค่ายิ่งเสมอมา

2. เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และกิจการทางสาธารณกุศลต่างๆ ตลอดพระชันษาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ นั้น เป็นช่วงชีวิตแห่งการทำงาน และสร้างผลงาน ซึ่งอาจประมวลกล่าวได้เป็นด้านๆ คือ ด้านการศึกษา ด้านการปกครอง ด้านการสั่งสอนเผยแผ่ ด้านการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ และด้านการ สาธารณสงเคราะห์

การดำเนินการ ตามโครงการ

1. จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ ณ วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

2. จัดสร้างอาคาร ญาณสังวรานุสรณ์ให้เป็นศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุฯ ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ และ กทม.

3. จัดสร้างวัดไทย รัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ ฮังการี

4. จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ

5. จัดสร้างรูปจำลองของพระองค์ท่านประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ฯ

6. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯตลอดปี2559-61

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

1. จะได้ช่วยปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป

2. ได้อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป ตามแนวทางที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงกระทำเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชันษาของพระองค์ท่าน

3. เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในความเมตตาของพระองค์ท่านต่อมูลนิธิดวงแก้ว

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างปีพ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2561

งบประมาณ ในการดำเนินการ เบื้องต้น 150 ล้านบาท

ผู้บริจาคร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1,000บาท และ 10,000บาท มีของที่ระลึกมอบให้

ผู้ร่วมเทิดพระเกียรติฯ ตั้งแต่ 100,000 บาทจะได้จารึก ชื่อท่านไว้เป็นอนุสรณ์

ที่ปรึกษาโครงการ

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าศรัทธาถวาย
วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
สมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาฯ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำฮังการี
กรมแพทย์ทหารเรือ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
บริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ
ท่านทูต ขันธ์ทอง อูนากูล
DR.HiroyukiYonemitu

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว


A Project in Honor of the 19thThai RoyalSupreme Patriarch

His Holiness SomdetPhraNyanasamvara (SuvaddhanaMahathera), The Royal Supreme Patriarch of Thailand.

Guiding Principles and Reasons for the Project

With humble appreciation for the great compassion of His Holiness SomdetPhraNyanasamvara (SuvaddhanaMahathera), The Supreme Patriarch of Thailand, towards the DuangKaew Foundation in being the Patron of the Foundation since B.E. 2537 (A.D. 1994) and for His Holiness support, assistance, guidance and advice throughout.

To show gratitude for His Holiness care of and attention to Buddhism and otherworks of charity for the general public throughout His lifetime, during which He was most diligently dedicated to producing many valuable works that may be classified into the various fields of education, governance, disseminating the teachings, building religious structures and charity for the general public.

Scope of the Project

Design and construction of the stupa (chedi) Nyanasamvaranusorn at Wat Pah Bua KaewNyanasampanusorn in Thong PhaPhum district, Kanchanaburi province.

Design and construction of the building Nyanasamvaranusorn for the Elderly Care Center at

Bangkok Health Care Services 62, Phasi Charoen, Bangkok, 10160.

Naval Hospital Bangkok, 224, Bang Na, Bangkok

Establishing the Thai Buddhist Temple Rattanaprateep&rdquo Budapest, in the city of Budapest, Hungary.

Producing souvenir amulets as gifts for the donors of these projects.

Producing a statue in the likeness of His Holiness the Supreme Patriarch to be enshrined in the stupa.

Outcomes of the Project

To stimulate awareness and generate faith and confidence in Buddhism among Thais and foreigners in Thailand and abroad, so they will have the Buddhist teachings to guide their way of life.

To have buildings which are of use to the public in general and in keeping with what His Holinesss did in His lifetime, as an example for all of us.

To show appreciation and gratitude to His Holiness the Supreme Patriarch of Thailand for the loving kindnessHe has given to the DuangKaew Foundation.

Timeline for the Project : Between B.E. 2559 to B. E. 2561

Budget for the Project : Initially: 150 million baht

Advisors to the Projects

Wat Pah Baan Taad, UdonThani

Wat BowonniwetVihara

Wat Pah Bua KaewNyanasampanusorn, Thong PhaPhum, Kanchanaburi

Wat PahSathaTawai, NongWua Saw, UdonThani

National office of Buddhism

Buddhist Association Council of Thailand

Royal Thai Embassy in Hungary

Health Office Bangkok

The Medical Council of Thailand

Bangkok Expressway Public Company Limited

Responsible Persons for the Projects

DuangKaew Foundation

:under the patronage of the Supreme Patriarch of Thailand

Vacharadhamsatarn of LuangtaMahaBua, NakornChaisri

   
       
       
       


    อาคารศูนย์ดูแลและ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ์“  ที่จะจัดสร้างถวายตามโครงการงบประมาณอาคารละ 5 ล้านบาท สร้างมอบให้ กทม. และกองทัพเรือ

งานสร้างอาคาร ญาณสังวรานุสรณ์ ที่รพ. ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ที่กรมแพทย์ทหารเรือ ประชุมผ่านแล้วเริ่มงานประมาณเดือนเมษายน 2559

   
       


    วัดไทยรัตน ประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์

วัดไทยฮังการีปัจจุบันเช่าห้องพัก เล็กๆอยู่ในตึกซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก จึงดำริจะซื้อบ้านที่มีพื้นที่เป็นวัดได้ ท่านทูตขันธ์ทองได้ให้ท่านอุปทูตต่อดูแลหาบ้านให้แล้ว เป็นบ้านสองหลังในพื้นที่ 200 ตรว. มีสนามพอจอดรถได้ประมาณ 10 คัน ราคาอยู่ที่ 38 ล้านโฟริน ประมาณ 4.5 ล้านบาท และคงต้องปรับปรุงสภาพอีกประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อทำให้เป็นวัดไทย รัตนประทีปตามโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ โดยกำหนดว่าจะจ่ายเงินค่าบ้าน 80% ในมกราคม 2559 นี้ และเข้าปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนพิธีเปิดวัดในเดือนมิถุนายน ปีหน้า 2559 นี้

วัดไทยรัตนประทีปที่ฮังการีซื้อ ที่ดินปลายเดือนมกราคม 2559

   
   

 

 

 

 

 

 

 


            รายงานสรุปโครงการเทิดพระเกียรติฯ >>
         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook